Limity dla działalności nierejestrowanej w 2024 r.

Nieewidencjonowana działalność gospodarcza to sposób prowadzenia biznesu, który nie wymaga formalnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie jest to uznawane za działalność gospodarczą, jeśli miesięczny przychód osoby fizycznej prowadzącej tę działalność nie przekracza 75% minimalnej pensji, zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, oraz jeżeli osoba ta przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej. Zasady te opisuje art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.

W 2024 roku, od stycznia do czerwca minimalne wynagrodzenie wynosi 4 242 zł, a od lipca do grudnia wzrasta do 4 300 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893).

W praktyce, w pierwszym półroczu 2024 roku osoby, których przychód nie przekracza 3 181,50 zł (75% z 4 242 zł), a w drugim półroczu 3 225 zł (75% z 4 300 zł), są zwolnione z obowiązku rejestracji działalności. Przychód do tych kalkulacji obejmuje należne kwoty, nawet jeśli nie zostały otrzymane, po odjęciu wartości zwróconych towarów, bonifikat i skont.

Jeżeli limit zwalniający z obowiązku rejestracji jest przekroczony, działalność staje się oficjalną działalnością gospodarczą od dnia przekroczenia limitu. W takim przypadku trzeba zgłosić działalność do CEIDG w ciągu 7 dni. Działalność ta musi spełniać kryteria uznania jej za działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem.

Należy przypomnieć, że wspólnicy spółki cywilnej oraz działalności wymagające koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej są wykluczeni z tej formy prowadzenia działalności.